อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )

อบรม อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )

ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
- รอบที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 2500 บาท

หลักการและเหตุผล
     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
          -    สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

หัวข้ออบรม
   1.  บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
   2.  การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่
   3.  การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน  / การเตรียมการสอน
            -    การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
            -    การวางแผนการสอน / การนำเสนอ
            -    การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)
            -    การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)
            -    การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)  
   4.  ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมืออาชีพ
   5.  WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)
            -    การสอนแบบบรรยาย
            -    การสอนแบบสาธิต
            -    การสอนแบบมีส่วนร่วม
   6.  เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร
            -    หลักการพูดและการนำเสนอ
            -    การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
            -    การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
            -    การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer
            -    การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง
            -    การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
            -    จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
            -    เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ
   7.  การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
            -    (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
  
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            -    การบรรยาย  
            -    กิจกรรม และเกม
            -    การแสดงออก   
            -    กลุ่มสัมพันธ์  
            -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


อบรมออนไลน์ผ่าน
Zoom

โปรโมชั่นสำหรับองค์กร หลักสูตรนี้ สามารถจัดเป็น inhouse แบบ Zoom หรือ Onsite ได้ในราคาไม่แพง แต่สามารถเข้าฟังได้จำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ สัมมนาดีดี 0944896364 / 0974746644 หรืออีเมล์ cs@seminardd.com
สัมมนาดีดี รับจัดหลักสูตรอื่นๆ สำหรับองค์กร ด้วยวิทยากรคุณภาพ ราคาประหยัด ติดต่อเราได้เลยคะ ยินดีให้บริการ

จัดโดย SeminarDD Academy

โทร 097-474-6644 (ผู้จัดงาน)