อบรม หลักสูตร  ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class)

อบรม อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class)
- รอบที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 4 วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 5 วันที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 2500 บาท

วัตถุประสงค์

        1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

        2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

        3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

        4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

        5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล
ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

        1.ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

            - ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

            - ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

            - ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

        2.กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

            - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

            - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

        3.ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

        ขององค์กร

            - ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

            - ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

            - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

            - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

            - การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

                WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”


ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

        1.ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

            - อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

            - เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

            - รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

        2.การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

            - การออกความคิด (Concept)

            - การกำหนดกระบวนการ (Process)

            - การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

        3.ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

            - หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

            - ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

            - กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

            - การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)


WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี ศิลปะ “ART” 

A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

.......................................................................................

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

        เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

        - การบรรยาย 

        - กิจกรรม และเกม 

        - การแสดงออก

        - กลุ่มสัมพันธ์

        - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

..................................................


อบรมออนไลน์ผ่าน
Zoom

จัดโดย Simplex Training

โทร 097-474-6644 (ผู้จัดงาน)