อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity

อบรม อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity

ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity
- รอบที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
- รอบที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น
สอนโดยดร.ภคพร กุลจิรันธร
ราคา 3900 บาท

หลักการและเหตุผล

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจะเป็นที่ต้องการ และมีคุณค่าสูงในมุมมองของผู้บริหาร จะทำอย่างไรให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นภายในระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงเท่ากัน หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ 3 แบบ ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาในการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


Pre-Test

แบบทดสอบง่าย ๆ 5 ข้อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองในหัวข้อที่จะเรียน

หลัก 5S การจัดการโต๊ะทำงานให้ทำงานอย่างราบรื่นรวดเร็ว

เป้าหมายของกิจกรรม 5S หรือ 5 ส เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หน้างานและเป็นกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเป็นดี กิจกรรม 5 ส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การบริหารจัดการสิ่งของ (สะสาง สะดวก สะอาด) และ 2) การบริหารจัดการคน (สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย) แต่ปัญหาสำคัญที่พบในหน่วยงานคือคนในองค์กรขาดการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมองว่า กิจกรรม 5 ส เป็นภาระมากกว่าเป็นกิจวัตรส่วนตัว หลักสูตรนี้จะทำให้เห็นว่า สะสาง สะดวก และสะอาด ทำได้ง่ายและได้ประโยชน์มาก ได้อย่างไร

เทคนิค Mieruka : Visual Management มองเห็นได้ สำเร็จเร็ว

MIERUKA” เป็นเทคนิคการบริหารพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับ KAIZEN หรือ หลักการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องได้ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการแจกแจงข้อมูลปัจจุบันก่อนจะเริ่มการแก้ไขหรือปรับปรุงใดๆ ก็ตาม จึงสามารถนำ “MIERUKA” มาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนกลยุทธ์ การผลิต การจัดซื้อ การบริการ การบริหารรายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็สามารถใช้เทคนิคการบริหารนี้ได้ในทุกส่วนเรียกได้ว่าเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้ในทุกมิติ หากข้อมูลที่มีทั้งหมดถูกทำให้มองเห็นได้แล้ว การตัดสินใจต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้เทคนิค “MIERUKA” จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแปลงตัวเลขหรือตัวหนังสือเป็นภาพจะย่นย่อข้อความและกระตุ้นความจำได้ดียิ่งขึ้น

การบริหารเวลา 1 วันด้วยตาราง 4x4

การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้พนักงานสามารถเลือกทำงานที่เร่งด่วน สำคัญ ต้องทำให้สำเร็จได้ในแต่ละวัน กำจัด backlog และไม่เสียเวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ ผลผลิต เซสชั่นนี้จะแนะนำการใช้ตาราง 4x4 มาบริหารเวลาใน 1 วันของแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนตัว และยังเป็นตารางรายงานผลการสำเร็จในแต่ละวันของตนเองด้วย

ในเซสชั่นนี้จะมีการทำ workshop เพื่อส่งเสริมจากจัดลำดับงาน การตัดงานที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็นออกจากตารางงาน และสรุปรายงาน

After Action Review การประเมินตนเอง

ให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินตนเอง ว่า

1. เป้าหมายหรือความคาดหวังของท่านก่อนเข้าเรียนคืออะไร

2. เรียนแล้วเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร

3. สิ่งที่เกินเป้าหมายหรือความคาดหวัง เพราะอะไร

4. สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง หรือปัญหาที่พบ เพราะอะไร

5. ท่านจะกลับไปทำอะไรต่อ หรือปรับปรุงการทำงานอย่างไร

ลักษณะการอบรม

1.บรรยาย

2.Workshop

3.Quiz


โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

โปรโมชั่นสำหรับองค์กร หลักสูตรนี้ สามารถจัดเป็น inhouse แบบ Zoom หรือ Onsite ได้ในราคาไม่แพง แต่สามารถเข้าฟังได้จำนวนมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ สัมมนาดีดี 0944896364 / 0974746644 หรืออีเมล์ cs@seminardd.com
สัมมนาดีดี รับจัดหลักสูตรอื่นๆ สำหรับองค์กร ด้วยวิทยากรคุณภาพ ราคาประหยัด ติดต่อเราได้เลยคะ ยินดีให้บริการ

จัดโดย SeminarDD Academy

โทร 097-474-6644 (ผู้จัดงาน)