สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

อบรม สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

--------------------------------------------------------------------------------

ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา !

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ

   ถ้าเราพิจารณาจากเนื้องานแล้ว จะเห็นว่า งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม 

(ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

แล้วยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงอีก ซึ่งได้แก่ เทคนิคการจัดซื้อ,การต่อรองกับ supplier, การทำ Cost Deduction, การทำ Alternative Source

เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานจัดซื้อ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานเหล่าให้ได้ และจะต้องไม่กลายเป็นจัดซื้อแบบตรายาง (ซื้อตามบัญชา ลูกเดียว)

   ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี และจะทำอย่างไร ให้หน่วยงานจัดซื้อของท่าน ทำงานได้ตามที่คาดหวัง

การรับเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือเอาเจ้าหน้าที่เก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ จะเป็นทางเลือกที่ง่ายและเร็วที่สุด

   ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง

เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า “เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deeply in Purchasing Job)

 หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ แก้ปัญหาในงานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :

> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / QS / ISO / 

   BOI / Import / Export / Logistic / ERP / QMR

4 หัวข้อ ที่ผู้เรียนจะได้รับ :

1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

  > เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

  > หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

  > แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept 6R)

2.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

  > การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

  > การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

  > การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

  > การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

  > การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

3.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

  > การติดตามงาน (Follow up Order)

  > พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

  > การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control by ERP or Excel)

  > การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

4.แนวคิดและวิธีการ ในการแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

  > การบริหาร Supplier เช่น Supplier ต่างประเทศ และในประเทศ

  > การบริหาร กับหน่วยงานภายใน เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคัญบัญชา แผนกช่าง/วิศวกรรม แผนกบัญชี

  > การบริหาร กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ

  > การคัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานจัดซื้อ

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 12 ก.ค 64 และ 30 ก.ค 64

เวลา 10.00 - 15.30 น.

ราคา  1900 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


จัดโดย Simplex Training

โทร 0944896364 (ผู้จัดงาน)