สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร  เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี


วัตถุประสงค์

1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง

2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน , กับหัวหน้าและลูกน้อง 

สื่อสาร  สร้างสรรค์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ  “การสื่อสารมิใช่เพียง  การส่งสาร”

   * จุดมุ่งหมายและเทคนิคของการสื่อสาร 

การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในทีม

ทิศทางและช่องทางการสื่อสารในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม

การส่งข่าวสาร

   * การนำเสนอและการพูดเพื่อขายความคิด

                     •  การสร้างความกล้าและเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ

                     •  การเตรียมการ - สร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ 

    * การเขียน   “เขียนให้เข้าใจ  จะได้ไม่เข้าใจผิด”

                     •  การวางแผนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน

    * 5 Factors เพื่อตรวจสอบการส่งข่าวสาร

การรับข่าวสาร

    * การฟัง      • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง

                     • บัญญัติ 10 ประการเพื่อการฟังที่ดี

    * การอ่าน และ นำไปปฏิบัติ 

การสื่อสารที่ส่งเสริมการประสานงานที่ดี

   * การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ

   * คำพูดที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ศิลปะการครองใจคน ...

   ...การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์ /บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ

ปัญหา - อุปสรรค ขัดขวางการสื่อสาร... ภาษาไม่พาสาร

วิธีปรับปรุงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บัญญัติ 10 ประการของการสื่อสารที่ดี

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 2 ก.ค 64

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา  2700  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


จัดโดย Simplex Training

โทร 0944896364 (ผู้จัดงาน)