สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

อบรม สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

หัวข้ออบรม

แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”

        สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง

    ๏  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง

    ๏  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม

การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา

    ๏  การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน

    ๏  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ

    ๏  7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๏  รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

    ๏  วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว

    ๏  เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน

    ๏  เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ

    ๏  วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ

    ๏  หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา

การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม

    ๏  เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน

    ๏  การเตรียมงาน (Preparation)

    ๏  โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)

    ๏  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)

แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่  7 ก.ค 64

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา 2,700  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดโดย Simplex Training

โทร 0944896364 (ผู้จัดงาน)